• (+84) 24 3564 0719
  • EN

Thiết bị pha và châm Polimer

Hệ thống hoàn toàn tự động

Lấy báo giá

Thiết bị pha và châm Polimer hòa tan hoàn toàn hạt Polimer. Hệ thống định lượng và châm Polimer hoàn toàn tự động và đồng bộ với các thiết bị khác của hệ thống trong nhà máy